© 2016 by Bruce Hutchison.

Playboy Magazine

Razors